Услуге


Нудимо Вам следеће врсте геодетских услуга:

  • геодетске радове у примењеној геодезији (геодетске радове неопходне за изградњу надземних и подземних грађевинских објеката, односно објеката A, B, V, G категорије, као и геодетске радове неопходне при радовима са металним конструкцијама)
  • геодетске радове за потребе обједињене процедуре (израда ситуационог плана, израда геодетског снимка темеља, елаборат геодетских радова изведеног стања објекта као и елаборат геодетских радова подземних инсталација)
  • геодетске радове у одржавању катастра непокретности и катастра водова (озакоњење објеката, снимање објеката, деоба објеката, спајање објеката, етажирање - издвајање посебних делова објеката, деоба парцела, спајање парцела, измена граница парцела, парцелација и препарцелација катастарских парцела, идентификација парцела, обнова граница парцела - омеђавање парцела, снимање свих врста водова)
  • вештачење у судским поступцима у области грађевинарства, ужа специјалност: геодезија